Algemene Voorwaarden Universal Academy

  1. Definities
    Onder Universal Academy wordt verstaan: de rechtspersoon Universal Academy. Onder Gebruiker wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die met Universal Academy een relatie onderhoudt en in het kader daarvan naar het oordeel van Universal Academy gebruik mag maken van MijnUniversalacademy.nl. Onder MijnUniversalacademy.nl verstaan: de digitale toepassing waarmee Universal Academy en Gebruiker elektronische gegevens kunnen uitwisselen.
    Gebruiksrecht website
    2.1 Universal Academy verleent onder de hierna volgende voorwaarden en bepalingen aan Gebruiker tegen betaling een – niet exclusief – gebruiksrecht voor het gebruik van MijnUniversalacademy.nl.

2.2 Dit gebruiksrecht omvat alle handelingen op MijnUniversalacademy.nl over het internet waartoe Universal Academy Gebruiker heeft geautoriseerd. Deze handelingen mogen uitsluitend worden verricht door Gebruiker zelf.

2.3 Het is Gebruiker slechts toegestaan zich toegang te verschaffen tot de digitale toepassing MijnUniversalacademy.nl op de wijze zoals voorgeschreven door Universal Academy.

3.Beschikbaarheid, onderhoud, helpdesk

3.1 Universal Academy zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de digitale toepassing MijnUniversalacademy.nl te realiseren.

3.2 Universal Academy is gerechtigd de digitale toepassing MijnUniversalacademy.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van MijnUniversalacademy.nl.

3.3 Universal Academy gaat ervan uit dat Gebruiker gebruik maakt van algemeen gebruikte automatiseringsmiddelen. Onder algemeen gebruikte automatiseringsmiddelen wordt verstaan: PC’s, mobile devices (tablets en smartphones) en software pakketten (operating systems, bureauapplicaties en browsers) die algemeen gebruikt worden en van een versie zijn, die nog door de producenten worden ondersteund. Indien Gebruiker hiervan afwijkt, dan is de ondersteuning door Universal Academy bij problemen moeilijk te realiseren en noodzakelijkerwijs beperkt of niet mogelijk.

4.Verplichtingen gebruiker

4.1 Toegang middels gebruikersnaam en wachtwoord.
4.1.1 Universal Academy verstrekt aan Gebruiker een of meer Beveiligingscodes (de gebruikersnaam en het wachtwoord). Gebruiker is verantwoordelijk voor het strikt persoonlijk gebruik van deze Beveiligingscode(s) en is aansprakelijk voor alle handelingen waarbij de handelende persoon zich heeft geauthentiseerd met één of meer van deze Beveiligingscodes. Alle handelingen moeten herleidbaar zijn tot de natuurlijke persoon die de handeling verricht heeft.

4.1.2 Gebruiker zal de Beveiligingscode(s) strikt geheimhouden. Gebruiker staat ervoor in dat de Beveiligingscode(s) niet door onbevoegde(n) wordt/worden gebruikt. Gebruiker dient de navolgende gebruiks- en beveiligingsinstructie in acht te nemen:
– wachtwoorden geheim houden;
– wachtwoorden niet op papier vastleggen;
– wachtwoorden wijzigen, zodra het vermoeden bestaat dat het systeem of het wachtwoord gecompromitteerd is;
– wachtwoorden kiezen die niet gemakkelijk te raden of te verkrijgen zijn door gebruik te maken van persoons gerelateerde informatie, zoals namen, telefoonnummers, geboortedata, etc.;
– tijdelijke wachtwoorden bij eerste aanmelding te wijzigen.

4.2 Algemeen

4.2.1 Gebruiker verplicht zich, zodra onregelmatigheden worden bemerkt bij de Beveiligingscodes of het gebruik van MijnUniversalacademy.nl dit onmiddellijk te melden aan MijnUniversalacademy.nl.

4.2.2 Indien communicatie via de digitale toepassing MijnUniversalacademy.nl niet mogelijk is of er andere problemen optreden zal Gebruiker dit onverwijld melden aan Universal Academy.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Universal Academy is – behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van haar kant – niet aansprakelijk voor directe of indirecte (gevolg)schade (waaronder mede begrepen: eventuele inkomensschade, geleden verlies, gederfde winst etc.), die voortvloeit uit het gebruik, installatie en verwijdering van de digitale toepassing MijnUniversalacademy.nl.

6. Beëindiging en annuleren

6.1 Universal Academy is bevoegd het gebruiksrecht conform deze voorwaarden met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
– Gebruiker naar het oordeel van Universal Academy in strijd handelt met enige bepaling in deze voorwaarden, alsmede indien hij in strijd handelt met de belangen van MijnUniversalacademy.nl.

6.2 Gebruiker mag (uitsluitend schriftelijk) op elk gewenst moment het gebruiksrecht beëindigen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

6.3 Gebruiker heeft na zijn eerste betaling (aanvang van het eerste gebruiksrecht) een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Er vindt binnen 8 dagen restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld bij annulering binnen deze termijn van 14 dagen.

6.4 Op het moment dat het gebruiksrecht van Gebruiker eindigt, eindigen automatisch de toegangsrechten.

6.5 Universal Academy heeft, onder meer uit oogpunt van veiligheid, te allen tijde het recht om gebruikers de toegang te ontzeggen, of gebruikers uit het systeem te verwijderen.

7.Privacy

7.1 Universal Academy en Gebruiker treffen beiden (rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging en de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen) passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

7.2 Universal Academy en Gebruiker verplichten zich over en weer elkaar alle medewerking te verlenen teneinde hun verplichtingen op de geldende wet en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na te komen.

7.3 Universal Academy heeft het recht om gegevens inzake het gebruik van MijnUniversalacademy.nl door Gebruiker vast te leggen. Persoonsgegevens van klanten van Gebruiker – niet zijnde Universal Academy klanten – worden niet vastgelegd.

8. Intellectueel eigendomsrecht

8.1 De informatie en het materiaal op MijnUniversalacademy.nl worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van Universal Academy of haar toeleverancier.

9. Wijzigingen

9.1 Universal Academy is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen treden 30 dagen na de bekendmaking in werking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien Gebruiker zich met de wijzigingen niet kan verenigen eindigt het gebruiksrecht van rechtswege op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van toepassing worden dan wel op de datum waarop Gebruiker aangeeft de voorwaarden niet te willen accepteren indien deze datum eerder is.